GALERIA

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, gdzie możesz zobaczyć inspirujące zdjęcia i relacje z naszych wydarzeń, dzięki którym możesz lepiej poznać naszą działalność i atmosferę w Centrum Sensomowa.

Sensomowa – ul. Kobierzyńska 166

Sensomowa – ul. Zalesie 33

Regulamin Centrum SensoMowa
(ważny od dnia 1 września 2022r.)

 1. Przed podjęciem terapii SI, terapii ręki lub innej terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka.
 2. Terapeuci honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.

 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.

 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.

 5. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.

 6. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 7. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach, najlepiej antypoślizgowych.

 8. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.

 9. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu.

 10. Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu, natomiast terapia ręki trwa ok. 9-12 miesięcy, terapia pedagogiczna od 12-24 miesięcy lub dłużej. Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:


◦ Rodzice współpracują z terapeutą;
◦ Realizują wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego;
◦ Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.

 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.

 2. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ponieważ może to zaburzyć zaplanowany czas na kolejne zajęcia.

 3. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzenia.

 4. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.

 5. Terapeuta nie ma obowiązku przypominania o ustalonym terminie  terapii, której data i godzina  zostały wcześniej uzgodnione z rodzicem/opiekunem dziecka.

 6. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na prowadzenie zajęć terapeutycznych, niniejszego regulaminu oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych. „SensoMowa” udostępnia stosowne formularze do podpisu.

 7. Diagnozy/Opinie/konsultacje; należy uiścić przedpłatę 150 zł na poczet usługi wykonanej w umówionym terminie. Należy przed umówioną usługą wysłać potwierdzenie przelania przedpłaty na numer telefonu Centrum najpóźniej dzień wcześniej do godziny 17.00, przelana kwota będzie odjęta od sumy końcowej. W przypadku odwołania wizyty dzień wcześniej po godzinie 17.00 lub tego samego dnia co usługa przedpłata przepada na poczet Centrum SensoMowa.

Centrum SensoMowa Marta Sochacka

Numer konta; 18114020040000330282697177

NIP; 7991937035

Kobierzyńska 166

30-382 Kraków


ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. O każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej do godziny 17.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć. W przypadku poniedziałków zgłoszenia przyjmowane są do soboty godz. 12.00.

 2. Rodzic/Opiekun ma prawo odwołać zajęcia (bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć (osobiście, telefonicznie, poprzez SMSa , za potwierdzeniem zwrotnym). Zajęcia odwołane można odrobić w innym terminie wyznaczonym przez terapeutę.

 3. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności z opóźnieniem, skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie.

 4. W przypadku nieobecności dziecka 3 razy z rzędu na terapii skutkuje rezygnacją z zajęć lub uiszczeniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł.

– jest możliwość odpracowania zajęć i odbycie ich 2 razy w tygodniu o ile pozwoli na to dyspozycyjność terapeuty taka sytuacja zwalnia z opłaty rezerwacyjnej tylko pacjentów uczęszczających na zajęcia indywidualne, grupy TUS są dobrane po wcześniejszych weryfikacjach, przynależność do wybranej grupy jest czynnikiem dobrej terapii.

 1. Zajęcia odwołane przez terapeutę można odrobić w dogodnym terminie lub zajęcia odbędą się w zastępstwie z inną osobą. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę. W przypadku np. rezygnacji z zajęć z powodu nieobecności innego dziecka, terapeuta i Organizatorzy mogą powiadomić o konieczności przesunięcia zajęć na inną godzinę.

 2. Terapeuta ma prawo z przyczyn losowych odwołać zajęcia terapeutyczne dzień wcześniej i w tym samym dniu.

 3. Rodzic ma obowiązek zgłosić planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić w Centrum SensoMowa ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z osobą zajmującą się organizacją zajęć.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Opiekunów oraz Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi zajęciami. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo: żądania od administratora dostępu do danych; żądania ich sprostowania; żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić dziecku uczestniczenie w zajęciach. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2022r. 

1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: centrumsensomowa.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Centrum Senso Mowa Ul. Kobierzyńska 166 30-382 Kraków
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@centrumsensomowa.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy systemu komentarzy
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
8. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: